polityka prywatności

polityka prywatności

Syntis

INFORMACJA przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych niezbędnych do zawarcia lub realizacji umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy lub kontaktu w związku ze zgłoszonym zapytaniem/zgłoszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, nr NIP (w zależności od tego, jakie dane osobowe podano; zwane dalej jako dane osobowe) jest Syntis sp. z o.o., ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka (dalej jako ADO).

2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pani/Pana dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy.

3. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila rodo@syntis.pl, za pomocą telefonu: 85 674 33 64, drogą pocztową: ul. Szosa Baranowicka 75, 15-523 Grabówka.

4. Szczegółowe informacje na temat celu, w jakim dane osobowe będą/mogą być przetwarzane przez ADO, podstawy prawnej tego przetwarzania oraz okresu przechowywania danych osobowych:

4.1. Jeżeli ma Pan/Pani zawartą z ADO umowę lub podejmuje Pan/Pani działania przed jej zawarciem (w tym umowę współpracy/świadczenia usług/dostawy/sprzedaży)

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych
zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed jej zawarciem art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres obowiązywania umowy
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, (w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

4.2. Jeżeli działa Pan/Pani w imieniu lub na rzecz podmiotu, który ma zawartą z ADO umowę lub podejmuje Pan/Pani działania przed zawarciem umowy w imieniu lub na rzecz tego podmiotu

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych
zawarcie i realizacja umowy na rzecz podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa lub podejmowanie działań przed jej zawarciem na rzecz lub w imieniu tego podmiotu, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit b, f RODO okres obowiązywania umowy lub okres Pani/Pana współpracy z podmiotem, w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa
spełnienie przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, (w szczególności przepisach podatkowych i o rachunkowości) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z innymi przepisami szczególnymi okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

4.3. Jeżeli kontaktuje się Pan/Pani z ADO w celu zapytania /zgłoszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej ADO

Cel przetwarzania danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych
kontakt w związku z zapytaniem/zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem poczty elektronicznej ADO, co jest niezbędne do zawarcia umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub na żądanie podmiotu, w imieniu lub na rzecz którego Pan/Pani działa lub stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit b, f RODO okres niezbędny do odpowiedzi na zapytanie/zgłoszenie i prowadzenie korespondencji/rozmów związanych z zapytaniem/zgłoszeniem, jednak nie później niż do realizacji celu, któremu ma to służyć
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO art. 6 ust. 1 lit. f RODO okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa

5. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.

6. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Lichtensteinu, Norwegii i Islandii)/organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia lub realizacji umowy lub podejmowania działań przed zawarciem umowy lub kontaktu w związku ze zgłoszonym zapytaniem/zgłoszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej.. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podejmowanie działań przed zawarciem umowy lub kontakt w związku ze zgłoszonym zapytaniem/zgłoszeniem za pośrednictwem poczty elektronicznej może być niemożliwe lub utrudnione.

11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.